STAMI-logo
Go to English version

Effekter av Arbeidstilsynets virkemidler på arbeidsmiljø og helse

Vil du delta i et forskningsprosjekt om arbeidsmiljø og helse i hjemmetjenesten?

Formål

Målet med forskningsprosjektet er å få svar på om Arbeidstilsynets virkemiddelbruk bidrar til å redusere helseskadelige eksponeringer i arbeidsmiljøet, og bidrar til å forebygge arbeidsrelaterte plager og sykdommer. Arbeidstilsynets viktigste virkemidler er tilsyn, og veiledninger om systematisk hms-arbeid. Kommunale virksomheter som gir hjemmetjenester er tilfeldig trukket ut og tilfeldig fordelt på tre tiltaksgrupper og én kontrollgruppe. I én av tiltaksgruppene vil Arbeidstilsynet gjennomføre tilsyn, og i de to andre gruppene vil Arbeidstilsynet gjennomføre to ulike typer veiledninger. Tiltakene gjennomføres på virksomhetsnivå, og effektene på arbeidsmiljø og helse måles på individnivå. Ansatte i de uttrukne virksomhetene som ønsker å delta vil motta arbeidsmiljø- og helsekartlegginger ved spørreskjema før og etter gjennomførte tiltak. Ved bruk av statistiske analyser undersøker vi om det er et lavere nivå av eksponeringer og helseplager blant ansatte i tiltaksgruppene sammenlignet med ansatte i kontrollgruppen.
Hva som skal skje på din arbeidsplass er allerede bestemt ved loddtrekning før du får tilsendt det første spørreskjemaet. Din eventuelle besvarelse vil med andre ord ikke kunne påvirke de virkemidlene Arbeidstilsynet benytter på din arbeidsplass.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Forskningsprosjektet gjennomføres i samarbeid med Arbeidstilsynet

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Du spørres om å delta fordi du er ansatt i en kommunal virksomhet som gir hjemmetjenester og din kommune har blitt trukket ut til å delta i studien. Av totalt 422 kommuner har vi tilfeldig (loddtrekning) trukket ut 140 kommuner med totalt 7000 ansatte i hjemmetjenesten.
Dine kontaktopplysninger har vi fått fra din arbeidsgiver.

Hva innebærer det for deg å delta?

Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du fyller ut et spørreskjema fire ganger i perioden mellom februar 2019 og januar 2021. Spørreskjemaet fylles ut via internett (hvis behov kan det fylles ut på papir eller vi kan gjøre et intervju). Det tar ca. 30 minutter å fylle ut skjemaet. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om ditt arbeidsmiljø og om din helse, f.eks: Kan du påvirke beslutninger som er viktige for arbeidet ditt?, og Har du hatt noen av følgende plager: hodepine, nakkesmerter, smerter i ryggen eller smerter i hofter, bein, knær eller føtter, i løpet av de siste fire ukene?
For å kunne undersøke om tiltakene til Arbeidstilsynet bidrar til et bedre arbeidsmiljø hvor færre ansatte utvikler helseplager og har sykefravær, vil vi innhente opplysninger fra NAV sine registre om sykefravær, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Opplysninger fra spørreskjema vil med andre ord bli koblet til eventuelle opplysninger fra NAV sine registre. En slik kobling vil gjøre det mulig å studere sammenhengen mellom arbeidsmiljø, helse og sykefravær i hjemmetjenesten.

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

Du vil ikke kunne gjenkjennes i våre forskningspublikasjoner.

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?

Prosjektet skal etter planen avsluttes 31.12.2024. Data anonymiseres ved prosjektslutt.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.
På oppdrag fra Statens arbeidsmiljøinstitutt har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

Innlogging

SAC-kode